Despre C.A.R. FOKKUS-IFN

Casa de Ajutor Reciproc Fokkus – Institutie Financiara Nebancara, denumita în continuare C.A.R. FOKKUS – IFN a fost înregistrata la JUDECATORIA Târgu-Secuiesc, SENTINTA CIVILA nr.723 din 7 mai 1997. C.A.R. FOKKUS – IFN este o asociatie de interes general sau comunitar, fara scop patrimonial, creata pe baza liberului consimtamânt si vointei de asociere a membrior.

C.A.R. FOKKUS – IFN este persoana juridica de drept privat si a dobândit aceasta calitate în momentul înregistrarii sale în Registrul special al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

C.A.R. FOKKUS-IFN se constituie şi funcţionează in temeiul Ordonantei Guvernului nr.26/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţiilor cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, a Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, a Regulamentului nr.20/2009 a Băncii Naţionale a Romaniei, potrivit prevederilor legale şi prezentului Statut.

Obiectul principal de activitate al C.A.R. FOKKUS-IFN îl constituie acordarea către membri săi de împrumuturi rambursabile, cu dobândă care se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare, precum şi alte activitaţi şi servicii decat cele enunţate prin scopul principal respectiv:

 • organizarea de activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement pentru membri,
 • prestarea de servicii , contra unei plăti reduse , pentru membrii casei de ajutor reciproc ale pensionarilor şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, folosind munca unor pensionari, membri ai C.A.R. FOKKUS-IFN,
 • organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la preţuri de producţie, administrarea de case de odihnă şi tratament, organizarea de centre pentru repararea de obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încălţăminte,
 • efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedaţi ai C.A.R. FOKKUS-IFN, confecţionarea de sicrie şi asigurarea transportului,
 • alte acţiuni şi forme de asistenţa socială.

Principiul fundamental de organizare si functionare al C.A.R. FOKKUS – IFN este independenta în raporturile cu orice persoane fizice sau juridice. C.A.R. FOKKUS-IFN îsi desfasoara activitatea pe baza legislatiei aplicabile si a statutului propriu, aprobat de Adunarea generala a membrilor C.A.R. FOKKUS – IFN.

C.A.R. FOKKUS – IFN are ca obiective, fara a se limita la acestea, urmatoarele:

 1. atragerea în rândul membrilor, pe baza liberului consimtamânt, a unui numar cât mai mare de persoane
 2. promovarea unor programe educationale referitoare la buna gestionare a resurselor financiare ale membrilor
 3. încurajarea membrilor sa contribuie la constituirea fondului social în cadrul C.A.R. FOKKUS – IFN si protejarea acestor fonduri împotriva pierderilor si devalorizarii printr-o administrare prudenta a fondului social al membrilor si prin oferirea unui câstig echitabil si real pentru aceste fonduri sociale
 4. acordarea de împrumuturi catre membri si asigurarea recuperarii totalitatii acestor împrumuturi, inclusiv dobânda aferenta, conform termenilor si conditiilor convenite de C.A.R. FOKKUS – IFN si membrii împrumutati
 5. practicarea unor tehnici de management moderne elaborate pentru case de ajutor reciproc si stabilirea preturilor produselor si serviciilor financiare astfel încât venitul obtinut sa acopere toate costurile asociate atragerii de fond social al membrilor, sa acopere toate cheltuielile de functionare ale C.A.R. FOKKUS – IFN si sa contribuie la crearea si mentinerea unui nivel adecvat de capital propriu, precum si la crearea altor fonduri necesare bunei functionari a C.A.R. FOKKUS – IFN
 6. asigurarea posibilitatii egale a tuturor membrilor de a participa la buna desfasurare a activitatii C.A.R. FOKKUS – IFN si încurajarea controlului acestora asupra activitatii C.A.R. FOKKUS – IFN printr-o publicare regulata, adecvata si precisa a situatiei financiare a C.A.R. FOKKUS – IFN
 7. asigurarea, în mod egal si nediscriminatoriu, a acelorasi drepturi si obligatii pentru fiecare membru. În activitatea C.A.R. FOKKUS – IFN se aplica urmatoarele principii democratice de organizare si functionare:
 • alegerea democratica, prin vot, a organelor proprii de conducere si de control
 • prezentarea periodica, catre membri, a situatiei si a rezultatelor financiare ale C.A.R. FOKKUS – IFN
 • tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti membrii

Durata de functionare a C.A.R. FOKKUS – IFN este pe termen nedeterminat.

Organele C.A.R. FOKKUS-IFN

Organele de conducere, administrare si control ale C.A.R. FOKKUS – IFN sunt:

 1. Adunarea generala
 2. Consiliul director
 3. Comisia de cenzori

Adunarea generala are urmatoarele atributii si competente:

 1. aproba si modifica actul constitutiv si statutul propriu al C.A.R. FOKKUS – IFN
 2. dezbate si hotaraste asupra raportului anual al Consiliului director si al raportului cenzorilor
 3. dezbate si hotaraste asupra bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar urmator
 4. dezbate si hotaraste asupra executiei bugetului de venituri si cheltuieli, a bilantului contabil aferent exercitiului financiar anterior, precum si a repartizarii excedentului rezultat dupa acoperirea cerintelor legale
 5. însarcineaza Consiliul director sa elaboreze si sa aprobe politici interne/norme scrise: de împrumut, de recuperare a împrumuturilor curente, de recuperare a împrumuturilor restante, de mentinere a lichiditatii, de investitii lichide si financiare, de investitii în active fixe si neproductive, de constituire a capitalului propriu si de mentinere a unui nivel adecvat de capital, de atragere a fondului social, de controale interne, de administrare a activelor si pasivelor, de stabilire a dobânzilor, precum si alte politici interne/norme si proceduri necesare pentru functionarea C.A.R. FOKKUS – IFN
 6. hotaraste asupra afilierii si dezafilierii C.A.R. FOKKUS – IFN de la Federatia C.A.R., asupra înfiintarii de filiale/ sucursale, asupra comasarii si fuziunii
 7. hotaraste dizolvarea si lichidarea C.A.R. FOKKUS – IFN , precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare, în conformitate cu legea
 8. alege prin vot, pentru mandate de 4 ani (orientativ) Consiliul director si cenzorii C.A.R. FOKKUS – IFN. Presedintele, vicepresedintele, secretarul si presedintele cenzorilor se aleg direct pe functii
 9. alege delegatii C.A.R. FOKKUS – IFN pentru Adunarea generala a Federatiei C.A.R.
 10. aproba candidaturile reprezentantilor C.A.R. FOKKUS – IFN pentru Consiliul director sau Cenzorul Federatiei C.A.R.
 11. revoca mandatul Consiliului director, al cenzorilor sau al unor membri ai acestor organe, înainte de expirarea termenelor pentru care au fost alesi, în cazul în care au încalcat statutul C.A.R. FOKKUS – IFN sau hotarârile Adunarii generale, sau au comis infractiuni prevazute la Articolul 16 punctul 4 , al prezentului statut
 12. aproba cumpararea, vânzarea si/sau schimbarea sediului, terenului si mijloacelor de transport
 13. stabileste strategia si obiectivele generale ale C.A.R. FOKKUS – IFN
 14. hotarârile luate de Adunarea generala, în limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului, sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea generala, sau au votat împotriva; membrul care, într-o anumita problema supusa dezbaterii Adunarii generale, este interesat personal, nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot
 15. Aproba regulile generale de organizare si functionare a Comisiei de cenzori

Consiliul director este organul executiv, de administrare si conducere a activitatii, între doua Adunari generale si are 5 membri si 2 membri supleanti. Directorul executiv/economic, care este responsabil cu activitatea zilnica a C.A.R. FOKKUS – IFN poate face parte din Consiliul director. Membrii alesi ai Consiliului director vor avea mandate de 4 ani (orientativ).
Consiliul director are urmatoarele atributii si competente:

 1. asigura aplicarea prevederilor statutului C.A.R. FOKKUS – IFN, a hotarârilor Adunarii generale, a celorlalte obligatii ce revin C.A.R. FOKKUS – IFN
 2. convoaca Adunarea generala a C.A.R. FOKKUS – IFN , si stabileste conditiile de desfasurare a acesteia
 3. elaboreaza si propune spre aprobare Adunarii generale bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul urmator si asigura realizarea prevederilor acestuia
 4. decide în termen de 5 zile cu privire la situatiile de conflict privind viza
 5. asigura integritatea fondurilor sociale ale membrilor, precum si a altor fonduri ale C.A.R. FOKKUS – IFN
 6. organizeaza evidenta membrilor, activitatea financiar-contabila, controlul financiar
 7. tine registrele sedintelor si deliberarilor Adunarilor generale si adunarilor Consiliului director
 8. stabileste conditiile necesare dobândirii si încetarii calitatii de membru al C.A.R. FOKKUS – IFN
 9. analizeaza si rezolva cererile de înscriere, retragere, reînscriere, etc., precum si reclamatiile, propunerile si sesizarile membrilor
 10. stabileste si aproba politici interne/norme si proceduri scrise de: împrumut, de recuperare a împrumuturilor curente, de recuperare a împrumuturilor restante, de mentinere a lichiditatii, de investitii lichide si financiare, de investitii în active fixe si neproductive, de constituire a capitalului propriu si de mentinere a unui capital adecvat, de atragere a fondului social, de controale interne, de administrare a activelor si pasivelor, de stabilire a nivelului dobânzilor, politica de personal; stabileste planul de marketing, programele educationale si de pregatire profesionala, precum si alte politici si proceduri necesare pentru buna functionare a C.A.R. FOKKUS – IFN
 11. asigura urmarirea si recuperarea debitelor
 12. reprezinta C.A.R. FOKKUS – IFN în raporturile cu tertii si încheie acte juridice în numele si pe seama C.A.R. FOKKUS – IFN
 13. angajeaza personalul salariat al C.A.R. FOKKUS – IFN
 14. aplica sanctiuni disciplinare, desface contractul individual de munca, atunci când se constata abateri grave în activitate, respectând legislatia în vigoare în acest domeniu
 15. face publicitate activitatii C.A.R. FOKKUS – IFN
 16. apara drepturile statutare ale membrilor C.A.R. FOKKUS – IFN
 17. aproba împrumuturile acordate membrilor Consiliului director, membrilor Comisiei de cenzori, salariatilor si membrilor familiilor acestora, prin majoritate simpla de voturi, fara votul persoanei implicate
 18. cere modificarea statutului în functie de necesitati
 19. analizeaza cel putin trimestrial costurile financiare reale pe baza obiectivelor din buget si aplica masuri corective, daca este cazul
 20. hotaraste cumpararea, vânzarea si/sau schimbarea imobilizarilor corporale, mai putin cele a caror aprobare este în competenta Adunarii generale
 21. hotaraste asupra cuantumului ajutorului de deces (nerambursabil) si altor fonduri acordate nerambursabil, precum si asupra conditiilor de acumulare si de acordare ale acestora
 22. îndeplineste orice alte sarcini specificate de Adunarea generala, de prezentul statut, sau necesare pentru functionarea C.A.R. FOKKUS – IFN

Consiliul director se întruneste în sedinte cel putin o data pe luna si ori de câte ori este necesar. Sedintele sunt statutare în prezenta a 2/3 din membri, iar hotarârile se iau cu majoritate simpla de voturi. Membrii Consiliului director sunt solidar raspunzatori fata de casa de ajutor reciproc pentru modul cum îsi îndeplinesc obligatiile asumate, conform competentelor.

Nu pot fi membri ai Consiliului director persoane care au fost condamnate pentru: infractiuni de coruptie, spalare de bani, înselaciune, infractiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mita, fals si uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscala, primiri de foloase necuvenite, trafic de influenta, marturie mincinoasa.

Componenta Consiliului director al C.A.R. FOKKUS – IFN:

 • Szigyártó Zsombor-Stefan, presedinte
 • Croitoru Ida-Ildikó, director economic
 • Popa Gheorghe, secretar
 • Guruzda Alexandu, membru
 • Máthé Eniko-Erzsébet, membru

Membrii supleanti:

 • Kovács Stefan , membru supleant
 • Zöldi Loránt, membru supleant

componenta consiliu-large Comisia de cenzori efectueaza controlul financiar intern la C.A.R. FOKKUS – IFN, comisia de cenzori este subordonata numai Adunarii generale a C.A.R. FOKKUS – IFN.

Daca în urma unor controale de fond sau inopinate, cenzorii constata abateri grave de la statut sau legislatie, savarsite de catre membrii Consiliului director sau personalul angajat, acestia vor cere Consiliului director sa convoace Adunarea generala al membrilor C.A.R. FOKKUS-IFN, în vederea prezentarii situatiei si a remedierii acesteia

In situatia în care Consiliul director al C.A.R. FOKKUS – IFN refuza convocarea Adunarii generale solicitata catre Comisia de cenzori, acestia vor informa Consiliul director al Federatiei C.A.R.

Comisia de cenzori se compune din 3 membri. Membrii Comisiei de cenzori trebuie sa aiba pregatire economica, financiara si contabila si cel putin unul din cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil. Cenzorii nu pot fi membri ai Consiliului director sau salariati ai C.A.R. FOKKUS – IFN si nici rude sau soti cu membrii Consiliului director sau salariatii C.A.R. FOKKUS – IFN.

Cel putin un cenzor participa, fara drept de vot, la sedintele Consiliului director. Durata mandatului Comisiei de cenzori este aceiasi cu cea a Consiliului director;

Cenzorii verifica modul în care este administrat patrimoniul C.A.R. FOKKUS – IFN, situatiile financiare individuale ale membrilor, asigura si verifica legalitatea desfasurarii Adunarilor generale si a sedintelor Consiliului director; Cenzorii întocmesc rapoarte, pe baza verificarilor efectuate si le prezinta Adunarii generale;Cenzorii raspund solidar, conform legislatiei financiare specifica C.A.R. pentru neexercitarea sau exercitarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate ca urmare a alegerii lor în aceasta functie.

Cenzorul C.A.R. FOKKUS-IFN:

 • Hamar Emilia

De ce C.A.R. FOKKUS-IFN

De ce C.A.R. FOKKUS-IFN?

 • Are servicii financiare diversificate
 • Te ajuta mereu
 • Ofera siguranta pentru banii economisiti de tine
 • Nu percepe comisioane pt. operatiuni efectuate
 • Te învata sa economisesti
 • Acorda împrumuturi avantajoase
 • Hotararile se iau pe baza principiului un membru=un vot
 • Daca esti membru esti si proprietar

 

Cand ai nevoie de C.A.R. FOKKUS-IFN?

 • Cand ai nevoie urgenta de un împrumut
 • Cand dispui de o suma de bani cat de mica, pe care vrei sa economisesti
 • Cand ai nevoie de sfaturi financiare
 • Cand vrei sa fi pregatit pt. cheltuieli viitoare
 • Cand te gandesti la bunastarea ta si a familiei tale
 • Cand intervin situatii pentru care nu esti pregatit financiar

Start typing and press Enter to search